Adat kezelési–adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen adatvédelmi – adatkezelési tájékoztató célja, hogy az

OXFORD SCHOOL 98 NYELVISKOLA KFT.,

Rövid név:           Oxford School Nyelviskola Kft.

Székhely:              5000 Szolnok, Sóház utca 8. 1. em. 2.

Telephelyek:         5000 Szolnok, Sóház u. 8. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 16-09-008344

A bejegyző bíróság megnevezése: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:             13514091-2-16

e-mail: info@oxfordschool.hu, Telefonszám: (56) 342-626, 20/5424-524

(továbbiakban: “Adatkezelő“), az adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.

 

Az adatkezelő weboldalának tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, elérhetősége:

Innobrand Kft., 1223 Budapest, Nagytétényi út 190 B épület 1emelet/2,

E-mail: info@innobrand.hu, Tel.:(30)811-4814.

 

Adatkezelő weboldala cookie-kat a felhasználók számítógépén nem helyez el.

Fogalmak:

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj – vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • érintett: az a személy, akinek az azonosítására alkalmas adatait az adatkezelő kezeli
 • érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést egyértelműen kimutató cselekedettel jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő adatok kezeléséhez
 • GDPR: az EU 2016/679 Rendelete (2016.04.27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez,
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

 

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

 • Az érintett megrendelő (szintfelmérésen részt vevő, nyelvi képzésre vagy nyelvvizsgára jelentkező, könyvesbolti vásárló, hírlevél címzettje, alkalmazott és alvállalkozó) a megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a vonatkozó adatkezelési jogszabályok szerint, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

 

 • Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

 

 • Törvény közérdekből

– az adatok körének kifejezett megjelölésével

– elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozási szerződéssel szabályozott módon könyvelési és jogi ügyekben adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe. Adatfeldolgozók még Adatkezelő oktatói és nyelvvizsgáztatói.

 

 • Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

 • Fentiek alapján az Adatkezelő az érintetteknek az adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott adatait az adatkezelő megbízása alapján végzett tevékenységekhez szükség szerint kezeli.

 

 • Adatkezelő adatkezelést és adatfeldolgozást végez, amennyiben államilag elismert nyelvvizsga-központok részére nyelvvizsga

– jelentkezést befogad és a nyelvvizsgával kapcsolatos tevékenységek során az általa rögzített adatokat kezeli, a nyelvvizsga

– központok részére adatkezelés céljából valamint a vizsgáztató alkalmazottai és alvállalkozói részére adatfeldolgozás céljából továbbítja vagy a nyelvvizsga

– központoktól vizsgázók adatait adatkezelésre fogadja.

 

 • Adatkezelő más országba személyes adatokat nem továbbít.

 

 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat is. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag és törvény által szabályozott módon elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások végzéséhez igénybe vett adatok kezeléséhez az érintett kifejezetten hozzájárult.

 

 • Az adatkezelés időtartama:

° engedélyezett felnőttképzés végzéséhez kötődő felnőttképzési szerződésre vonatkozóan a képzés végétől számított öt év eltelte utáni naptári év vége

° egyéb képzési tevékenység végzéséhez kötődő képzési szerződésre vonatkozóan a képzés végétől számított egy év eltelte utáni naptári év vége

° kiállított számlákra vonatkozóan a kiállítástól számított nyolc év eltelte utáni naptári év vége

° nyelvvizsgára történt jelentkezés esetén a nyelvvizsga dátumától számított két év eltelte utáni naptári év vége

° hírlevél-küldés esetén az érintett adatkezelést megszüntető kéréséig

 

 • Adatkezelő folyamatosan biztosítja, hogy az érintett az adatkezelő által kezelt adatok kezelését megtilthassa, azokat, illetve az adatkezelés idejét módosítsa, amennyiben az érintett rendelkezése nem ütközik törvénybe.

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltató adatkezelési joga vagy adatkezelési kötelezettsége valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről az általa igénybe vett adatfeldolgozót értesíti.

 

 • Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait papír-alapon megsemmisíti, elektronikus adatkezelés esetén visszaállíthatatlan módon törli. Az adatkezelő szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő érintett a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból az érintett mely adatait kezeli.

 

 • Az érintett megrendelő adatszolgáltatása önkéntes, azonban a szükséges és elégséges, illetve törvény által megkövetelt adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni.

 

 • A szolgáltatást igénybe vevő érintett az adatainak a megadásával elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, és szolgáltatóval együtt működő adatfeldolgozó az adataival adatkezelést illetve adatfeldolgozást végezzen. A Hírlevél-szolgáltatás keretében elektronikus hirdetés és információ-nyújtás küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, a hol az elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

 

 • Az adatai megadásával és a hírlevél-szolgáltatásra történő regisztrációval az igénybe vevő, mint érintett elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját megismerte, és elfogadta.

 

 • Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról e-mailben és a honlapján értesíti az ügyfeleit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő tevékenységeire vonatkozó, érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

 

 • Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak – e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

 

 • Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, így például az elégedettségmérés adatai vagy a statisztikai célokra használt tanulmányi eredményekkel, tanfolyami díjakkal és az életkorral kapcsolatos adatok.

 

 • Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

 

 • Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő

– törvényi kötelezettségének eleget téve

– átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

 • Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a papír-alapú vagy az elektronikus adatkezelés során, mind az adatok tárolása, biztonsági mentése és őrzése során.

 

 • A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

 

 • Amennyiben 16 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

 

Érintettek jogai:

 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint a kezelt adatairól másolatot kérni -GDPR 15. cikk, Info tv. 15.§ – hozzáférési jog.

 

 • Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

 

 • Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését -GDPR 16. cikk, Info tv. 17. § helyesbítéshez való jog.

 

 • Az érintettnek jogában áll-a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével

–személyes adatai törlésére – GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) – törléshez való jog.

 

 • A személyes adatot törölni kell, ha:

o kezelése jogellenes,

o az érintett kéri,

o az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

o az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy más módon meghatározott határideje lejárt,

o azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

 • Az érintettnek joga van hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásának visszavonására. Ez megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja -GDPR 7. cikk (3) hozzájárulás visszavonásához valójog,

 

 • A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő az érintett kérésére helyesbíteni köteles. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatfeldolgozás céljából továbbították.

 

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen – GDPR 21. cikk, Info tv. 21. tiltakozáshoz való jog – ha:

o a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,

o a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

o a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

 • Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 • Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 • Az érintettnek joga van a személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában kikérni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére -GDPR 20. cikk – adathordozhatóság joga.

 

 • Az érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabályt sért -GDPR 77. cikk – felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

 

 • Az érintett a jogainak vélelmezett megsértése esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, a lehetőség szerinti békés rendezés céljából, végső soron az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

 • Ha a fentiekkel kapcsolatban további kérdése lenne, a fenti elérhetőségeinken feltett kérdéseket sürgősen megválaszoljuk.

 

 1. május 24.